» Informacje prawne
 
 
Informacje prawne
Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza akceptację następujących zasad jej użytkowania. W przypadku braku zgody na związanie poniższymi zasadami, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony.
Wykorzystanie materiałów z niniejszej strony wymaga uzyskania zgody Autorów.
Prawa do zawartości niniejszej strony internetowej przysługują Autorom strony i Autorom artykułów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość strony można pobrać tylko do użytku własnego i w celach niekomercyjnych. Autorzy nie przyznają użytkownikom jakiejkolwiek licencji lub prawa wynikającego z jakichkolwiek praw autorskich, które do nich należą innych niż wskazane powyżej. Żadne z niniejszych postanowień nie będzie interpretowane jako przyznanie, na zasadzie domniemania, przyzwolenia lub na innej zasadzie, jakiejkolwiek licencji ani prawa do korzystania z jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej należącego do autorów lub dowolnej innej osoby.
Autorzy dołożą wszelkich starań, aby strona ta zawierała informacje aktualne i dokładne. Nie ponoszą jednak odpowiedzialności (w najdalej dozwolonym przez prawo zakresie) za decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie informacji zawartych na stronie, za skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych ze strony, bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez użytkowników lub osoby trzecie straty, szkody, doznaną krzywdę, ani inne negatywne skutki wynikające z dostępu użytkownika do tej strony internetowej lub jego braku, ani wynikające z wykorzystania informacji znajdujących się na tej stronie. Strona ta jest przeznaczona dla osób, które chcą pogłębić wiedzę na temat Rodu Wiszowatych herbu Roch i Awdaniec.
Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odnośniki do innych stron, ale Autorzy nie są odpowiedzialni za treść stron, do których te linki/odnośniki prowadzą, nie ponoszą także odpowiedzialności za zawarte tam treści ani ich wykorzystanie przez użytkownika. Wszelkie łącza do innych stron podane są wyłącznie dla wygody użytkowników niniejszej strony internetowej.
Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, szata graficzna oraz inne prawa własności intelektualnej, takie jak patenty lub wzory przemysłowe, wykorzystane lub przedstawione na stronie, stanowią własność Autorów lub osób trzecich. Zabrania się wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniego upoważnienia na piśmie przez dysponentów praw.
Żadne informacje przekazywane przez użytkownika strony, w tym pytania, uwagi, sugestie lub podobne informacje dotyczące strony, produktów lub działalności Autorów, nie będą traktowane jako informacje poufne, a Autorzy nie będą posiadać jakichkolwiek zobowiązań w odniesieniu do tego rodzaju informacji. W przypadku zamieszczenia materiałów użytkownika na stronie, użytkownik gwarantuje i oświadcza, że korzystanie z materiałów przez Autorów lub osoby trzecie nie będzie naruszać żadnych praw użytkownika ani praw osób trzecich. Zamieszczając na stronie materiały lub w inny sposób przekazując je Autorom, użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i informacje w nich zawarte, włączając w to ich prawdziwość i dokładność.
Z chwilą zamieszczenia materiałów na stronie, użytkownik udziela Autorom nieodpłatnej licencji do korzystania z materiałów w nieograniczonym czasie i przestrzeni, w całości lub w części na następujących polach eksploatacji: utrwalanie lub zwielokrotniania dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu w kraju lub za granicą, użyczanie lub najem oryginału lub egzemplarzy, rozpowszechnianie utworu, w tym jego publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie w każdy sposób i każdą techniką, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
Równocześnie użytkownik udziela Autorom prawa do wykonywania i zezwalania osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych i autorskich praw osobistych do utworów zawartych w przekazanym materiale oraz do korzystania z takich utworów bez podawania nazwiska twórcy. Użytkownik udziela zgody Autorom na korzystanie przez nieograniczony czas ze wszelkich informacji, pomysłów, koncepcji, know-how i technik zawartych w materiałach w dowolnym celu. Z tego tytułu, jak również z tytułu udzielenia licencji określonej powyżej, użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia.
Data ostatniej aktualizacji: 01.02.2019